• fp banner1
  • SKIW - Kennisuitwisseling IndustriĆ«le Watertechnologie

SKIW / ENVAQUA Koelwaterdag


koelwaterdag 2aSKIW en ENVAQUA organiseerden op 7 december de THEMADAG INDUSTRIEEL KOELWATER, in samenwerking met Deltalinqs en VEMW. Een geslaagde dag, die oa. resulteerde in de oprichting van het landelijk KoelwaterPlatform.

Tijdens deze Koelwaterdag werd met presentaties, pitches en een paneldiscussie onder meer aandacht besteed aan de ervaringen van industriële koelwatergebruikers, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van koelwaterbehandeling en de invloed van big data en van huidig en toekomstig (Europees) beleid. Uiteraard kwam ook Legionella-preventie en -beheer aan de orde.

SKIW / Envaqua Koelwaterdag

  • donderdag 7 december 2017 | EIC Mainport Rotterdam in Rozenburg
  • organisatie: SKIW en ENVAQUA, ism Deltalinqs en VEMW
  • contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voor SKIW) en  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (voor ENVAQUA)

Download

Verslag: SKIW en VEMW richten KoelwaterPlatform op (Blog KNW waternetwerk)

Presentaties

Pitches

logo    logo envaqua


koelwaterdag 1aAchtergrond koelwaterdag

Sinds het vaststellen van de BAT (Best Available Techniques) door de EU in 2001 hebben er zich op technisch en technologisch gebied veel veranderingen aangediend en zijn op sommige onderdelen de inzichten duidelijk veranderd.

Hoog tijd om op deze Koelwater­dag stil te staan bij de nieuwste ontwikkelingen. Voor deelnemers aan de Koelwaterdag die niet dagelijks met koelwater om­gaan, werd gestart met een inleidende presentatie over koelwaterbehandeling.

Op het programma stonden 6 presentaties van industriële koelwatergebruikers, advies­bureaus en bedrijven die de zorg voor koelwaterbehandeling op zich kunnen nemen, 7 pitches van onder meer organisaties die zich met innovaties op het gebied van koel­water­behandeling bezig houden, en een discussiepanel dat zich over een aantal aan hen voorgelegde stellingen zal buigen. Binnen het programma was voldoende ruimte inge­bouwd om te netwerken.

Themadag Industrieel Koelwater werd georganiseerd door SKIW en ENVAQUA, in samenwerking met Deltalinqs en VEMW.

logo    logo envaqua


presentaties - korte samenvatting

09:35 | De chemische kant van koelwaterbehandeling, door Irma Steemers (Novochem Water Treatment BV)
Corrosie, afzettingen en microbiële groei in koelwatersystemen leiden tot systeem­schade, ver­stoppingen en verlies van rendement met hoge kosten als gevolg. Om deze ongewenste processen tegen te gaan, worden veelal waterbehandelingschemicaliën in­gezet. Hoe wer­ken deze chemicaliën, wat zijn de voor- en nadelen van deze stoffen en welke ontwikke­lin­gen maakt de sector door, om milieueffecten terug te dringen?  

10:05 | Open circulerende koeltorens – hoe betrouwbaar wil je ze hebben...., door Niels Groot (Dow Environmental Technology Centre)
Met het verlengen van de “turnaround cyclus” binnen fabrieken naar 6-8 jaar wordt be­trouw­baarheid van operatie een steeds doorslaggevender kostenfactor – deze vertalen zich voor het bedrijven van open circulerende koeltorens in energie- en chemicaliën­ver­bruik, onderhoudskosten, waterverbruik en productiebeperking. Een situatieschets binnen Dow wordt verschaft van de meest voorkomende problemen in de speurtocht naar het even­wicht tussen waterkwaliteit, chemie, en een betrouwbare operatie. Dit leidt tot de conclu­sie dat een goed systeemontwerp en voedingwater met een consistente kwaliteit primaire voorwaarden zijn en maatwerk vereisen, waarop een degelijk water­be­handelings­program­ma en effectief onderhoud kunnen voortbouwen.

11:00 | Big data uit de koeltoren, de nieuwe olie voor de industrie, door Heleen Nieuwenhuis (Nalco Water)
De vierde industriële revolutie is in opmars in de industrie. Door het gebruik van senso­ren en software kunnen processen, zoals die in koelsystemen, worden geoptimaliseerd, zodat corrosie, minerale afzetting en microbiologische groei worden geminimaliseerd. De 27 mil­joen datapunten die daarbij elk jaar worden gegeneerd door ons 3D TRASAR platform, vor­men eveneens een bron van additionele informatie, die kan worden ingezet om water- en energieverbruik verder terug te dringen, procesvoering te verbeteren en kosten omlaag te brengen. Wat big data op korte termijn kan gaan betekenen voor de industrie wordt in deze presentatie geïllustreerd.

11:30 | Koelwaterconditionering in de toekomst, door Frank Oesterholt (KWR Watercycle Research Institute)
Deze presentatie gaat in op de algemene noodzaak voor koel­water­conditionering en de redenen waarom wordt gekeken naar nieuwe manieren van koelwaterconditionering. In de presentatie wordt ook een overzicht gegeven van technologie voor koelwater­conditi­o­nering, van conventioneel naar alternatieve en van bewezen tot nieuwe technologie. De trend lijkt vooral te gaan richting minder gebruik van chemicaliën. Kunnen we bijvoor­beeld de overgang maken van klassieke “curatieve conditionering” naar “preven­tieve con­ditionering” door volledige ontharding van make-up water? En zo ja, hoe overtuig je dan de beheerder van koelwatersystemen om een overstap te maken? Het rapport is terug te vinden op: www.tkiwatertechnologie.nl/project/koelwaterconditionering-in-de-toekomst/

12:00 | Van bron-tot-bron 2.0: Through a Glass of Darkly, door Maarten Bruijs (Sweco Nederland BV)
In het kader van beschikbaarheid van veiligheid en schoon water, alsook kostenbespa­ringen, zijn in de ideale wereld van watergrootverbruikers alle processen circulair met elkaar verbonden. De tendens om dit te bereiken is ingezet, zowel in de markt zelf als vanuit de overheid (EU + NL). Omdat het totale waterverbruik niet zondermeer terug­ge­drongen kan worden, zal de waterconsumptie per geproduceerde eenheid verlaagd moe­ten worden door efficiency verbetering van water(her)gebruik en tussentijdse ‘upcycling’ van rest- of afvalwaterstromen. Het kortsluiten van de waterketen is de enige optie voor het duurzaam veiligstellen van waterbronnen voor de industrie.

14:30 | Legionella in koelwater: preventie en controle, door Fetze-Jan Kooistra (Kalsbeek B.V.)
Besproken wordt de status van wet- en regelgeving met betrekking tot Legionella­pre­ven­tie in koeltorens en op basis van praktijkervaring en resultaten van analyses worden suggesties gedaan voor optimalisatie van de huidige wet- en regelgeving. Hierbij komen wetgeving, techniek en de componentenbenadering komen aan de orde. Daarnaast aan de hand van een praktijkvoorbeeld besproken welke acties bij besmettingen in koelto­rens dienen te worden genomen.


Pitches - korte samenvatting

Pitch 1 | IMPROVED: mobiele testinfrastructuur voor flexibele waterbehandeling, door Marjolein Vanoppen (Universiteit Gent)
Bij waterhergebruik hoort vaak de onzekerheid over het gebruik en de nodige be­han­de­ling van een nieuwe waterkwaliteit. Met de mobiele testinfrastructuur die bin­nen IMPRO­VED ontwikkeld wordt, kan snel en efficiënt de nodige behandeling en uitein­de­lijke water­­kwaliteit bepaald worden. Ook het effect op het distributienetwerk, stoombe­rei­ding, corrosie en vervuiling van koeltorens komen aan bod in dit innovatieve project dat streeft naar een duurzame aanpak van de industri­ële proceswaterketen.

Pitch 2 | Vortex Process Technology, door Mark Boeren (Pathema)
De IVG-C CoolWater technologie is een chemicaliënvrije oplossing voor de volledige water­­behandeling van koelwater in verdampingscondensors en koeltorens. Een koel­toren of verdampingscondensor kan volledig vrij, of met een verlaagd chemiege­bruik ge­ëxploi­teerd worden, zonder kalk-, corrosie- en microbiologische problemen. Hierbij bespaart de exploitant chemie, energie, water, waterlozingsbelasting en CO2 uitstoot. Kortom een duurzame toevoeging aan haar proces, zowel financieel als voor het milieu. 

Pitch 3 | Gaat het lukken om bronnen van drinkwater vrij te houden van koelwater­additieven? door André Bannink (RIWA)
Deze pitch zal gaan over het feit dat drinkwaterbedrijven af en toe koelwater­addi­tieven of hun omzettingsproducten aantreffen in Maas en Rijn, rivieren die zij ge­brui­ken als bron voor de drinkwaterproductie. In 2011 was er de golf THPS/THPO die de Rijn af kwam zakken, omdat een kerncentrale in het Zwitserse Leibstadt haar koeltorens aan het ont­smet­ten was tegen legionella. Dergelijke incidenten komen vaker voor langs Rijn en Maas, maar we zien ook structurele lozingen. Zo wees onder­zoek in 2010 uit dat 34% van de AMPA-vrachttoename in de Maas in Neder­land afkomstig was van lozingen van koelwater waarin fosfonaten als additief zijn gebruikt. Twee drinkwaterbedrijven hebben inmiddels een ontheffing aan moeten vragen om water uit de Maas met teveel AMPA te mogen gebruiken als bron voor de productie van drinkwater.

Pitch 4 | 10 cycles, geen corrosie, geen scaling, geen chemicaliën en legionella Non Detect; het verhaal van een zeer tevreden klant, door Frans Durieux (Aqua Innovation Network)
Met chemie zou voorkomen moeten worden dat er scaling, corrosie en biofouling in koel­torens optreedt. Toch worden warmtewisselaars en koeltorens vaak vervuild aan­getrof­fen. Een alternatief is voorhanden, dat een hoge cycle rate combineert met een adequa­te sturing op de waterkwaliteit in koeltorens. Er staan al duizenden in­stal­laties met deze techniek te draaien in de wereld, hier het verhaal van een zeer tevreden klant in Neder­land.

Pitch 5 | Solenis’ OnGuard™ 3B analyzer - Real-time and in-situ monitoring of biofilm, door Florian Beyer (Solenis  Industries Netherlands B.V.)
Evaporative cooling systems have been demonstrated to be amplifiers and disseminators of Legionella, the causative agent of Legionnaires' disease. In particular, biofilms have long been recognized as one of the most important factors for the survival, persistence, proliferation and virulence of L. pneumophila.
An accurate, online, low-cost, reliable, in-situ, real-time and representative biofilm monitor, namely Solenis OnGuard 3B, was developed, validated and patented. Two measurement principles are used: biofilm thickness (ultrasonic) and heat transfer impact (insulation). External validation, as well as internal laboratory and field validation studies, confirmed that the OnGuard 3B is a suitable tool for biofilm monitoring and the development of improved biofilm prevention and control programs.

Pitch 6 | Biologische bestrijding van micro-organismen met amoeben, door Irma Steemers (Novochem Water Treatment BV)
Het gebruik van biociden staat vanwege de negatieve impact op het milieu, al lange tijd onder druk. Een nieuwe methode met ééncellige micro-organismen (amoeben) biedt een veilig en interessant alternatief. Testen wijzen uit dat ongewenste micro­biële groei, zoals die van Legionella, hiermee op een natuurlijke en effectieve wijze te lijf kunnen worden gegaan.

logo    logo envaqua