WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

Stichting Kennisuitwisseling Industriewater (SKIW), ENVAQUA, KNW en het Watervisie Platform werken samen om kennisuitwisseling en samenwerking binnen de watersector te bevorderen. In 2016 liep het thema 'de rol van water in de circulaire economie' als rode draad door de evenementen van deze organisaties.

De gevolgen van klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking en daarmee gepaard gaande druk op grondstoffen en energie zorgen ervoor dat oude economische modellen op de schop gaan. Steeds meer bedrijven en overheden sluiten dan ook de cirkel door besparing, hergebruik en recycling van grond- en hulpstoffen. Water speelt een sleutelrol in de circulaire economie. Niet alleen omdat zoetwater de belangrijkste voedingsstof is voor de mens, maar ook omdat water onmisbaar is als grondstof of hulpmiddel in tal van industriële processen. Daar komt nog bij dat water vaak wordt gebruikt als transportmiddel van warmte of voor het afvoeren van restproducten.

Energie en grondstoffen

Waterschaarste lijkt nog niet zo opportuun in Nederland, maar toch zijn er gebieden die al te maken hebben met verdroging of bijvoorbeeld verzilting. Ook grondstoffen zoals fosfaten worden steeds schaarser. Daar komt bij dat de samenleving minder fossiele brandstoffen wil gebruiken om de uitstoot van kooldioxide te vermijden. Het zuiveren van water kost tot nog toe echter nog behoorlijk wat energie.

Samenwerking

Gelukkig heeft de Nederlandse watersector genoeg kennis en kunde in huis om waterschaarste het hoofd te bieden, grondstoffen terug te winnen en energie te produceren uit reststromen. Stichting Kennisuitwisseling Industriewater (SKIW), KNW, ENVAQUA, en het Watervisie Platform bundelen hun krachten om de kennis op dit gebied zo breed mogelijk te verspreiden. Met als doel de verduurzaming van de samenleving te versnellen, delen de platforms kennis en informatie over onderzoeks- en innovatietrajecten, praktijkcases, best practices en de sociaal economische aspecten van duurzaam waterbeheer. Die kennis wordt verspreid via de websites van de platforms, nieuwsbrieven, vakblad Utilities en een drietal congressen. Ook andere partijen, platforms en samenwerkingsverbanden kunnen zich aansluiten en worden uitgenodigd om op deze wijze de agenda’s af te stemmen.

Congressen

De serie congressen startte met het Watervisie Congres op 18 februari 2016 in Rotterdam, gevolgd door de Aqua Nederland vakbeurs op 15, 16 en 17 maart in Gorinchem, waar ENVAQUA samen met NWP en Water Alliance  een inhoudelijk programma biedt over Industry & Food, Afvalwater en Drinkwater en MKB & Oost Europa. SKIW sloot de reeks af met het tweede Vlaams – Nederlands Watersymposium.

Wie zich wil laten inspireren en toegang wil tot de kennis van de partners kan zich wenden tot SKIW, ENVAQUA, KNW en het Watervisie Platform.

SKIW: Kennis en ervaring over waterbehandeling breed verspreiden

SKIW heeft zich ook in 2016 ingezet voor het delen van kennis en ervaring, oa door het verstevigen van de band met de Waterschappen en de afstemming van de agenda's met een aantal partijen. Ook wordt op verzoek van velen een 5de praktijk dag georganiseerd. Kortom, SKIW zet zich in om kennis en ervaring over waterbehandeling breed te verspreiden.